روزهاوشبها مثل گردبادبه خودشون می پيچن ورد باريکی توذهن روزگار باقی ميذارن.همه توزمين ته نشين ميشيم،کسی باقی نمی مونه.شاخه گل رو مزار آدما می ذارن.بايد کنار مرده ها از روحشون عکس گرفت.می خوام نيل روپيداکنم.کلمه هامو بذارم تو يه سبدکوچيک وروامواجش رهاکنم.سرشار ازتماشا بشم.مثل ريشه هابشم ولی به زمين دل نبندم.

ماه هرشب هلالی تر ميشه،خورشيد رفته رفته غروب ميکنه وغبارسنگينی جای لبخندهاروميگيره.کاش بتونم افقهای ليمويی عشق وخاطره رو پيداکنم.پشت ابرهای مه آلودپروازسينه سرخها به چشم نمی ياد.همه ازستايش سنگ حرف ميزنن.پاييز می يادوبرگهای عشق ازسروددلگيری پرميشن.پاييزنوشته هاموزيربارون خيس کرده وکسی نيست که نوشته هامو روبروی خورشيد آخرروزپهن بکنه.می خوام زلال باقی بمونم،به طرف گنجشکها سنگ پرتاب نکنم ورو تن درختا يادگاری بنويسم ولی احساسمو کنارگذاشتم.بهش سر نزدم.خيال ميکردم ميتونم جاده پر ازسنگريزه رومستقيم وبی توقف ادامه بدم،هميشه توجزوه هام درمورد رنگين کمون بنويسم و تو فکرای شلوغ خودم غرق بشم ولی نگاهم مثل هميشه نگران بود،نگران همون روزسردبارونی.

بادوبارون غوغا کرده بودن.اشکام سرازير نشدن،با روسريم محوشون کردم.کلافه بودم.تصميم گرفته بودم دنياروانقدرازبالا نگاه نکنم که شکل آرزوهام بشه. بيام پايينتر. لابلای همه آدما،قاطی خوشبختها وبدبختهاتاخوشبختی وبدبختی مفهوم تازه ای برام داشته باشه .خونه خالی شده بود.وايساده بودم تو حياط کنار کارتن ها.دلم نمی خواست خونه خالی رو که ديگه مال من نبود زياد نگاه کنم.خونه ای که توش هيچوقت احساس تنهايی نکردم ولی تنهابودم...

بايدعادت کنم به همه قوانين دنيااحترام بذارم.توکاغذ پاره هام دنبال گذشته ها ميگردم...نوشته هام جون می گرفتن،ذوق می کردم ودلم می خواست پروازکنم.سعی می کردم درکناربزرگترين انگيزه زندگيم يعنی دوست داشتن ومحبت کردن تمام غمهای دنياروفراموش کنم.هرمرحله اززندگی که ميگذره آدم يه چيزايی روازدست ميده.قصه زندگی همينه،دل بستن ودل کندن.

انگشتای دستم يخ کردن.زير ناخون يکی ازانگشتام هنوزم خون مردگی باقی مونده،اونم بخاطرقتلهای زنجيره ای توکلبه وحشت!

سردم شد.ديگه نمينويسم. 

      

/ 7 نظر / 4 بازدید
يخمک

سلام خيلی قشنگ بود موفق باشی دوست داشتی پيش ما هم بيا خوشحال ميشيم بای

sefeed barfee

قلمت خيلی خوبه همينجوری ادامه بده.

مردم ازار

سلام آدمک برفی خيلی عالی بود واقعا خوب بود دلم برات تنگ شده

elmira

سلام وبلاگ قشنگی داري

به توچه

عشق من سلام بیا باهم دوست بشیم شمارم اینه 09380923856

به توچه

دوست دارم بای